DATA PUBLIKACJI:
04/23/2024
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Ryzyko finansowe w krajach

niewypłacalność firm w Polsce

Ryzyko finansowe w różnych krajach może być różnorodne i wynikać z wielu czynników. Oto kilka czynników ryzyka finansowego, które mogą wystąpić w różnych krajach:

 1. Ryzyko polityczne: Jest to ryzyko związane z niestabilnością polityczną, zmianami w prawie podatkowym, zmianami regulacyjnymi czy nawet ryzykiem nacjonalizacji. Kraj o niestabilnej polityce może być bardziej podatny na takie ryzyko.
 2. Ryzyko walutowe: Dotyczy ono zmian wartości waluty danego kraju w stosunku do innych walut. Fluktuacje kursów walutowych mogą mieć istotny wpływ na wartość inwestycji.
 3. Ryzyko rynku: Obejmuje ono zmienność cen aktywów na rynku, w tym giełdowym, surowcowym i nieruchomości. Nieprzewidywalność rynków może prowadzić do strat inwestycyjnych.
 4. Ryzyko kredytowe: Związane z możliwością niewypłacalności dłużnika. W krajach o słabym systemie bankowym lub niskiej zdolności kredytowej firm, ryzyko kredytowe może być wyższe.
 5. Ryzyko inflacyjne: Polega na utracie siły nabywczej pieniądza ze względu na wzrost poziomu inflacji. W niektórych krajach inflacja może być szczególnie wysoka, co zagraża wartości inwestycji.
 6. Ryzyko systemowe: Wynika z zależności między różnymi instytucjami finansowymi lub sektorami gospodarki. Upadek jednej instytucji może mieć poważne konsekwencje dla całego systemu finansowego kraju.
 7. Ryzyko związane z klimatem i środowiskiem: Wzrost częstotliwości klęsk żywiołowych czy zmian klimatycznych może mieć wpływ na różne sektory gospodarki, co z kolei może wpływać na ryzyko finansowe.
 8. Ryzyko związane z korupcją i przestępczością: Kraje o wysokim poziomie korupcji i przestępczości mogą być bardziej narażone na ryzyko związanego z nieuczciwymi praktykami biznesowymi czy kradzieżą danych finansowych.
 9. Ryzyko związane z demografią: Starzenie się populacji i zmiany demograficzne mogą mieć wpływ na rynek pracy, system emerytalny i konsumpcję, co z kolei może wpłynąć na stabilność finansową kraju.
 10. Ryzyko związane z sektorem publicznym: Obejmuje to zadłużenie publiczne, deficyt budżetowy i inne czynniki związane z zarządzaniem finansami publicznymi, które mogą wpłynąć na stabilność gospodarczą kraju.

Te czynniki mogą różnić się w zależności od kraju i regionu. Dlatego też ważne jest, aby inwestorzy rozważali różnorodność ryzyka finansowego przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w różnych krajach.

Ubezpieczenie należności to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni przed utratą lub uszkodzeniem należności pieniężnych, które firma ma od swoich klientów. Jest to ważne narzędzie zarządzania ryzykiem finansowym dla firm, szczególnie dla tych, które mają duże zobowiązania wobec klientów lub uzależnione są od płatności od klientów w określonym terminie.

Oto kilka kluczowych aspektów ubezpieczenia należności:

 1. Chroni przed niewypłacalnością klientów: Ubezpieczenie należności może chronić przed sytuacją, w której klient nie płaci za dostarczone towary lub usługi z powodu bankructwa, upadłości lub innych problemów finansowych.
 2. Ogranicza ryzyko związane z klientami: Dzięki polisie ubezpieczeniowej firma może ograniczyć ryzyko związaną z klientami o wątpliwej płynności finansowej lub działających w branżach bardziej ryzykownych.
 3. Zapewnia płynność finansową: Ubezpieczenie należności może zapewnić firmie stabilność finansową poprzez rekompensatę za niezapłacone należności, co umożliwia kontynuowanie działalności bez konieczności ponoszenia dużych strat.
 4. Umożliwia zwiększenie obrotów: Firma, która jest ubezpieczona w zakresie należności, może czuć się pewniej w udzielaniu kredytów swoim klientom, co może przyczynić się do zwiększenia obrotów.
 5. Pomaga w negocjacjach handlowych: Posiadanie ubezpieczenia należności może umożliwić firmie bardziej korzystne negocjacje warunków płatności z klientami, ponieważ ma zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności.
 6. Redukuje ryzyko utraty zysków: W przypadku niewypłacalności klienta firma może otrzymać rekompensatę od ubezpieczyciela, co pomaga w ograniczeniu strat związanych z niezapłaconymi należnościami.

Ubezpieczenie należności może być dostępne w różnych formach, z różnym zakresem ochrony i stawkami opłat. Przed zakupem polisy ważne jest, aby dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia oraz zrozumieć, jakie ryzyka są objęte ochroną, a także jakie są limity wypłat i wyłączenia.

Koszty ubezpieczenia należności

Koszty ubezpieczenia należności mogą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym od firmy ubezpieczeniowej, zakresu ochrony, wielkości firmy, branży, historii kredytowej klientów i innych czynników ryzyka. Oto kilka czynników, które mogą wpłynąć na koszty ubezpieczenia należności:

 1. Zakres ochrony: Im szerszy zakres ochrony, tym zazwyczaj wyższe są koszty polisy ubezpieczeniowej. Polisa może obejmować różne ryzyka, takie jak niewypłacalność klientów, opóźnienia w płatnościach, zmiany kursów walutowych, czy nawet oszustwa.
 2. Wysokość limitu odszkodowania: Im wyższy limit odszkodowania, tym wyższe będą opłaty za ubezpieczenie. Firmy mogą wybrać różne limity odszkodowania w zależności od swoich potrzeb i ryzyka.
 3. Ryzyko sektora i klientów: Firmy działające w branżach o większym ryzyku niewypłacalności klientów mogą być obciążone wyższymi stawkami ubezpieczenia. Podobnie, firmy z klientami o słabej historii kredytowej mogą ponosić wyższe koszty ubezpieczenia.
 4. Historia kredytowa firmy: Firmy z solidną historią kredytową i dobrą płynnością finansową mogą być w stanie uzyskać korzystniejsze stawki ubezpieczenia niż firmy z historią problemów finansowych.
 5. Wielkość firmy: Większe firmy mogą negocjować lepsze stawki ubezpieczenia z ubezpieczycielami niż mniejsze firmy, ze względu na większą siłę przetargową i zdolność do przejęcia większego ryzyka.
 6. Lokalizacja: Koszty ubezpieczenia należności mogą się różnić w zależności od lokalizacji działalności firmy, ze względu na różnice w warunkach rynkowych i ryzykach związanych z danym regionem.
 7. Dodatkowe opcje i usługi: Niektóre polisy ubezpieczeniowe mogą oferować dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie przed oszustwami czy ochronę przed ryzykiem walutowym. Dodatkowe opcje mogą zwiększyć koszty polisy.

Przed podjęciem decyzji o zakupie ubezpieczenia należności, ważne jest dokładne zrozumienie warunków polisy, ocena kosztów w stosunku do potencjalnych korzyści oraz porównanie ofert różnych ubezpieczycieli. W tym celu zachęcamy do kontaktu z naszymi Brokerami działającymi w zakresie ubezpieczeń, którzy pomogą dopasować polisę do indywidualnych potrzeb firmy.

Niestabilne rynki w Europie

Niestabilne rynki w Europie to te, które charakteryzują się wysokim stopniem niepewności politycznej, gospodarczej lub finansowej, co może prowadzić do zmienności i ryzyka dla inwestorów oraz firm. Oto kilka przykładów krajów europejskich, które mogą być uznane za niestabilne rynki:

 1. Ukraina: Ukraina doświadczała niestabilności politycznej i konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju, co przyczyniło się do niepewności gospodarczej i trudności z inwestycjami. Ponadto, kraj zmaga się z problemami korupcji i reformami strukturalnymi.
 2. Białoruś: Białoruś jest obecnie dotknięta niestabilnością polityczną i społeczną, która wynika z kontrowersyjnych wyborów prezydenckich i protestów. Te zdarzenia mogą prowadzić do niepewności gospodarczej i trudności dla inwestorów.
 3. Kosowo: Kosowo, jako kraj młody i nieuznawany przez wszystkie kraje członkowskie ONZ, nadal boryka się z wyzwaniami politycznymi, w tym ze sporem z Serbią, co prowadzi do niepewności politycznej i gospodarczej.
 4. Mołdawia: Mołdawia ma problem z instytucjonalną niestabilnością i korupcją, co prowadzi do trudności z przyciągnięciem inwestycji zagranicznych i rozwojem gospodarczym.
 5. Serbia: Serbia nadal doświadcza niepewności politycznej, zwłaszcza w kontekście konfliktu z Kosowem oraz procesu integracji europejskiej. Dodatkowo, kraj zmaga się z problemami korupcji i reformami instytucjonalnymi.
 6. Bośnia i Hercegowina: Bośnia i Hercegowina jest podzielona między różne grupy etniczne i polityczne, co prowadzi do trudności z podejmowaniem decyzji politycznych i reformami strukturalnymi. Niepewność polityczna może wpływać na stabilność gospodarczą kraju.
 7. Albania: Albania ma problem z korupcją, słabymi instytucjami i niepewnością polityczną, co może utrudniać prowadzenie działalności gospodarczej i przyciąganie inwestycji.

Należy jednak zauważyć, że niestabilność polityczna lub gospodarcza w danym kraju może być tymczasowa i sytuacja może się zmieniać wraz z rozwojem wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych. Dodatkowo, niektóre kraje mogą mieć określone obszary niestabilności, podczas gdy inne regiony kraju mogą być stosunkowo stabilne. W każdym przypadku inwestorzy i firmy powinny dokładnie ocenić ryzyko i podejmować środki ostrożności, aby zminimalizować wpływ niestabilności na ich działalność.