DATA PUBLIKACJI:
03/27/2024
OPUBLIKOWANE PRZEZ:
Magdalena Zielonka

Podsumowanie niewypłacalności firm w Polsce w 2023 roku

Z raportu Coface na dzień  12.01.2024 dowiadujemy się, że od roku 2016 stale wzrasta liczba upadłości firm w Polsce. Okazuje się, że rok 2023 zakończył się rekordową liczbą niewypłacalności – aż 4701.

Upadłość firmy to sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych, czyli nie jest w stanie uregulować swoich długów wobec wierzycieli. Upadłość może być wynikiem różnych czynników, takich jak problemy finansowe, nadmierny dług, złe zarządzanie, zmiany rynkowe, utrata klientów czy także niewłaściwe decyzje zarządcze.

Procedury upadłościowe są zazwyczaj uregulowane przez prawo i różnią się w zależności od jurysdykcji. W wielu przypadkach, przedsiębiorstwo ogłasza swoją niewypłacalność, a następnie przechodzi przez proces restrukturyzacji lub likwidacji. W procesie restrukturyzacji firma może negocjować z wierzycielami w celu zmniejszenia długów, zmiany warunków spłat lub innych form pomocy finansowej, pozwalających na kontynuację działalności.

W przypadku likwidacji, majątek firmy może być sprzedany w celu spłaty wierzycieli. Proces ten jest monitorowany przez sąd, a decyzje dotyczące dalszych działań zależą od prawa miejscowego.

Warto zaznaczyć, że upadłość firmy niekoniecznie oznacza całkowite zniknięcie przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach, nawet po ogłoszeniu upadłości, firma może kontynuować działalność lub być przejęta przez innego inwestora.

Upadłość przedsiębiorstwa to formalny stan finansowy, w którym firma jest niezdolna do spłacenia swoich zobowiązań finansowych. To ostateczna forma niewypłacalności, która prowadzi do ogłoszenia upadłości przed sądem. Proces ten może różnić się w zależności od jurysdykcji, ale zazwyczaj obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • Zgłoszenie upadłości: Firma zgłasza swoją niewypłacalność do sądu, który następnie ogłasza ją jako upadłą. Proces ten może być inicjowany przez samą firmę lub przez jednego z jej wierzycieli.
 • Mianowanie syndyka: Sąd mianuje syndyka, który staje się osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem upadłościowym. Syndyk jest zazwyczaj niezależnym specjalistą lub przedsiębiorstwem specjalizującym się w obszarze upadłości.
 • Ochrona przed wierzycielami: W momencie ogłoszenia upadłości, firma uzyskuje ochronę przed wierzycielami. To oznacza, że ​​procesy windykacyjne są zatrzymywane, a wszelkie dochody generowane przez firmę w tym czasie są używane do spłaty długów zgodnie z zasadami określonymi przez prawo upadłościowe.
 • Likwidacja aktywów lub restrukturyzacja: W zależności od sytuacji, firma może podjąć kroki w kierunku likwidacji aktywów (sprzedaż majątku w celu spłaty wierzycieli) lub restrukturyzacji (negocjowanie warunków spłaty z wierzycielami i kontynuowanie działalności pod zmienionymi warunkami).
 • Zakończenie procesu upadłościowego: Po spłaceniu wierzycieli, zatwierdzeniu planu restrukturyzacji lub innych działaniach zgodnych z prawem upadłościowym, sąd może zakończyć proces upadłościowy, a firma może wznowić normalną działalność lub zostać zlikwidowana.

Upadłość przedsiębiorstwa jest często trudnym procesem, który wpływa na pracowników, dostawców, klientów i inne zainteresowane strony. Wiele jurysdykcji dąży do równego traktowania wierzycieli i minimalizacji strat dla wszystkich zainteresowanych stron w procesie upadłości.

Gdy firma staje się niewypłacalna, istnieje kilka kroków, które można podjąć, aby zarządzać sytuacją.

 • Analiza sytuacji finansowej: Dokładnie przeanalizuj sytuację finansową firmy. Określ, ile długów firma ma, kto są wierzyciele, jakie są obecne zobowiązania i aktywa.
 • Kontakt z profesjonalistami: Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych oraz z doradcą finansowym. Profesjonaliści ci mogą pomóc w zrozumieniu dostępnych opcji i opracowaniu planu działania.
 • Negocjacje z wierzycielami: Spróbuj negocjować warunki spłaty z wierzycielami. Może to obejmować negocjacje dotyczące rozłożenia długów na raty, obniżenia kwoty zadłużenia lub innych ustaleń.
 • Restrukturyzacja: Jeśli sytuacja finansowa firmy pozwala na kontynuowanie działalności, rozważ restrukturyzację. To może obejmować zmiany w zarządzaniu, strategii biznesowej czy strukturze kosztów.
 • Ogłoszenie upadłości: W niektórych przypadkach, ogłoszenie upadłości może być nieuniknione. W takim przypadku, zwróć się do prawnika specjalizującego się w sprawach upadłościowych, który pomoże w przygotowaniu dokumentów i przeprowadzi przez proces upadłościowy.
 • Likwidacja majątku: W ramach procesu upadłościowego może zajść potrzeba sprzedaży aktywów firmy w celu spłaty wierzycieli. Likwidacja majątku może być częścią procesu restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.

Ważne jest, aby działać zgodnie z przepisami prawnymi danego kraju i być transparentnym w komunikacji z wierzycielami. Poszukiwanie profesjonalnej pomocy może być kluczowe dla zapewnienia prawidłowego postępowania i minimalizacji szkód dla wszystkich zainteresowanych stron.

Na przestrzeni 10 lat w Polsce Sądowe postanowienia upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz pozasądowe postępowania uproszczone przedstawia tabela nr 1. W 2023 roku łączna liczba postanowień sięgnęła 4701 przypadków. Porównując z rokiem 2013 – gdzie liczba ta wynosiła 883, jest to znaczący wzrost.

Tabela nr 1

Rodzaj postępowania 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Upadłość 703 701 650 530 537 558 574 507 373 330 371
Upadłość z możliwością zawarcia układu* 180 122 91 26
Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu 4 11 5 7
Przyspieszone postępowanie układowe 117 209 259 298 213 132 79 150
Postępowanie układowe 30 40 39 28 27 26 19 31
Postępowanie sanacyjne 53 88 114 112 112 76 81 96
Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne ogłoszone przez sądy ogółem 883 823 741 760 885 975 1019 859 607 509 648
Postepowania o zatwierdzenie układu               28 328 520 1247
Postępowania pozasądowe ogółem               384 1518 2243 4053
Łączna liczba postępowań 883 823 741 760 885 975 1019 1243 2125 2752 4701

Niewypłacalności w poszczególnych branżach

Tabela numer 2 przedstawia jak na przestrzeni lat wzrastały niewypłacalności firm w Polsce w poszczególnych branżach.

Bardzo mocno ucierpiał sektor budowalny oraz transportowy. W dużym stopniu odpowiadają one za wzrost PKB. W samym sektorze budowlanym, w poprzednim roku liczba niewypłacalności firm była wyższa niż w przeciągu poprzednich trzech lat łącznie. Aż 638 przedsiębiorstw upadło w samej branży budowlanej, a w transporcie 546 firm. Daje to odpowiednio wzrost o 128% (branża budowlana), 100% (branża transportowa).

Sektor usług zmagał się z największymi problemami. Pojawiło się aż 1401 niewypłacalnych firm. Kolejną branżą mocno doświadczoną przez problemu okazał się handel. Upadło aż 1023 przedsiębiorstw. 

Ogółem w roku 2023 liczba niewypłacalności sięgnęła 4701 przypadków. W 2019 odnotowano 1019 przypadków i co roku stopniowo wzrastała .

 Tabela nr 2

Branże 2019 2020 2021 2022 2023
Produkcja 262 268 385 429 746
Handel 252 264 399 567 1023
Budownictwo 122 137 205 280 638
Transport 73 99 133 273 546
Rolnictwo 90 137 414 376 347
Usługi – pozostałe branże 220 338 589 827 1401
Ogółem 1019 1243 2125 2752 4701

Niewypłacalności a formy prawne

Jeśli chodzi o podział na formy prawne (tabela nr 3) i jak według nich uplasowały się niewypłacalności, to najwięcej przypadków odnotowała forma prawna przedsiębiorca – aż 3551. Za nimi pojawiły się Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 870 przypadków. Następnie Spółki akcyjne – 89 przypadków. Spółki komandytowe – 104 firmy. Spółki jawne – 57. Spółdzielnie 14 oraz Pozostałe formy 16.

Tabela nr 3

Forma prawna 2019 2020 2021 2022 2023
Przedsiębiorca 366 497 1237 1882 3551
Spółka z o.o. 486 526 673 664 870
Spółka akcyjna 73 101 67 60 89
Spółka komandytowa 38 60 86 86 104
Spółka jawna 30 44 37 42 57
Spółdzielnia 14 7 6 6 14
Pozostałe formy 12 8 19 12 16
Ogółem 1019 1243 2125 2752 4701