Gwarancje ubezpieczeniowe
Warszawa i cała Polska!

Gwarancje ubezpieczeniowe
oferta

Gwarancje ubezpieczeniowe są bardzo dobrym instrumentem, który umożliwia naszym Klientom wykonanie wielu kontraktów bez konieczności blokowania środków pieniężnych. W ramach umowy gwarancyjnej ubezpieczyciel dokona wypłaty beneficjentowi określonych w umowie kwot, w przypadku, gdy Ubezpieczający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Pomagamy naszym Klientom w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania oraz wynegocjowania linii gwarancyjnej, która umożliwia sprawne udzielanie niezbędnych gwarancji ubezpieczeniowych.

Najczęściej wykorzystywane gwarancje ubezpieczeniowe:

 • Gwarancja zapłaty wadium – jest jedną z form wniesienia wadium w przypadku przetargu. W przypadku tej gwarancji ubezpieczeniowej zobowiązujemy się do zapłaty sumy pieniężnej określonej w gwarancji na rzecz zamawiającego – organizatora przetargu 
 • Gwarancja usunięcia wad i usterek – ta gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza roszczenia beneficjenta które wynikają z gwarancji jakości oraz tytułu rękojmi za wady udzielonej przez wykonawcę. Zapłata za zobowiązania następują, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek.
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu – w przypadku zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań, dokonanie zapłaty na rzecz zamawiającego następuje w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę.
 • Gwarancja zwrotu zaliczki – wypłata sumy gwarancyjnej następuje w przypadku, gdy wykonawca, wykorzysta uzyskaną zaliczkę niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Gwarancja płatnicza – w odróżnieniu od wyżej wymienionych, ta forma gwarancji ubezpieczeniowej stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań – mają na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązania płatniczego. Gwarancja ta chroni interes Twojego kontrahenta w przypadku, gdy nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego. Ta gwarancja ubezpieczeniowa jest rzadko stosowana z racji ograniczonej dostępności tego rodzaju produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe- prosimy o kontakt z nami!

Inne gwarancje ubezpieczeniowe -Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Prosimy o kontakt z nami w celu omówienia oferty na pozostałe rodzaje ubezpieczeń. Chętnie omówimy Państwa potrzeby oraz przygotujemy oferty spośród wielu rodzajów ubezpieczeń takich jak:

 • Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenie utraty zysku i/lub kosztów stałych jako uzupełnienie
 • Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu od awarii
 • Ubezpieczenie ryzyka budowlano-montażowego
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:
  – Przedsiębiorstw
  – Władz spółki
  – Przewoźnika drogowego i spedytora.
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne
Oferta - gwarancje ubezpieczeniowe

Skontaktuj się z naszymi przedstawicielami