GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancje ubezpieczeniowe są bardzo dobrym instrumentem, który umożliwia naszym Klientom wykonanie wielu kontraktów bez konieczności blokowania środków pieniężnych.

W ramach umowy gwarancyjnej ubezpieczyciel dokona wypłaty beneficjentowi określonych w umowie kwot, w przypadku gdy Ubezpieczający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.


Pomagamy naszym Klientom w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania oraz wynegocjowania linii gwarancyjnej, która umożliwia sprawne udzielanie niezbędnych gwarancji ubezpieczeniowych.

Najczęściej wykorzystywane gwarancje ubezpieczeniowe:

 • gwarancja zapłaty wadium – jest jedną z form wniesienia wadium w przypadku przetargu. W przypadku tej gwarancji ubezpieczeniowej zobowiązujemy  się do zapłaty sumy pieniężnej określonej w gwarancji na rzecz zamawiającego – organizatora przetargu 
 • gwarancja usunięcia wad i usterek – ta gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza roszczenia beneficjenta które wynikają z gwarancji jakości oraz tytułu rękojmi za wady udzielonej przez wykonawcę. Zapłata za zobowiązania następują gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek.
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu –  W przypadku zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań, dokonanie zapłaty na rzecz zamawiającego następuje w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę.
 • gwarancja zwrotu zaliczki – wypłata sumy gwarancyjnej następuje w przypadku, gdy wykonawca, wykorzysta uzyskaną zaliczkę niezgodnie z przeznaczeniem
 • Gwarancja płatnicza – w odróżnieniu od wyżej wymienionych, ta forma gwarancji ubezpieczeniowej stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań – mają na celu zabezpieczenie spłaty zobowiązania płatniczego. Gwarancja ta chroni interes Twojego kontrahenta w przypadku gdy nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego. Ta gwarancja ubezpieczeniowa jest rzadko stosowana z racji ograniczonej dostępności tego rodzaju produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe- prosimy o kontakt z nami !

Inne gwarancje ubezpieczeniowe -Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

Prosimy o kontakt z nami w celu omówienia oferty na pozostałe rodzaje ubezpieczeń. Chętnie omówimy Państwa potrzeby oraz przygotujemy oferty spośród wielu rodzajów ubezpieczeń takich jak:

 • Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw.
 • Ubezpieczenie utraty zysku i/lub kosztów stałych jako uzupełnienie
 • ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw.
 • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu od awarii.
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej:
  • Przedsiębiorstw,
  • Władz spółki,
  • przewoźnika drogowego i spedytora.
 • Ubezpieczenia transportowe.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne obowiązkowe i dobrowolne.