FAKTORING

Faktoring to możliwość uzyskania środków zaraz po wystawieniu faktury, bez oczekiwania na nadejście terminu zapłaty.

W odróżnieniu od kredytu nie wymaga tzw. zabezpieczeń twardych (hipoteki na nieruchomości, zastawów środkach trwałych i zapasach, blokady środków na koncie), pilnowania terminów spłaty rat, ponieważ „sam się spłaca”, poprzez finansowanych klientów.

Faktoring mogą uzyskać również:

– firmy nowo-powstałe, bez zdolności kredytowej;

– firmy z wykorzystaną zdolnością kredytową;

– firmy, które mają zaległości w ZUS i US. 

Faktoring daje możliwość przewagi nad konkurencją, ponieważ sprzedający może oferować dłuższe terminy płatności odbiorcom, nie pogarszając swojej płynności finansowej. Dodatkowo gwarantuje stabilność finansową firmy i dywersyfikuje dostawców usług finansowych w myśl zasady, że lepiej stać na trzech nogach niż na dwóch (kredyt, leasing).

Klienci decydując się na współpracę z nami mogą mieć pewność, że proces wyboru faktora będzie przeprowadzony w sposób szybki i profesjonalny. Dla naszych Klientów wyszukujemy produkty, które będą miały najlepsze zastosowanie i będą trafionym rozwiązaniem w danej sytuacji. Oszczędzamy czas naszych Klientów angażując się bezpośrednio w procesowanie transakcji.


FAKTORING NIEPEŁNY

Faktoring niepełny (z regresem) – dokonanie cesji wierzytelności nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika wobec faktora. Jest to zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego przez faktoranta, gdy przypadku niedokonania zapłaty przez dłużnika, on musi to uczynić na rzecz faktora. Ta forma faktoringu powinna w pierwszej kolejności znaleźć zastosowanie przy finansowaniu kredytów kupieckich udzielanych przez dostawcę dla godnych zaufania odbiorców, kiedy wydłużone terminy płatności wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności. Faktorant ponosi odpowiedzialność wobec faktora i musi o tym pamiętać, wnioskując o udzielenie faktoringu niepełnego, bowiem obciążają go skutki niespłacenia kwoty wierzytelności w terminie.

FAKTORING PEŁNY

Faktoring pełny (bez regresu) – wraz z cesją wierzytelności przechodzi na faktora ryzyko niewypłacalności dłużnika, w przypadku, gdy nie jest on w stanie spłacić wierzytelności, faktor nie ma prawa regresu w stosunku do zbywającego wierzytelności. Ta forma faktoringu jest korzystna dla zbywającego wierzytelności, ponieważ po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz dłużnika faktorant od razu dysponuje środkami finansowymi i pozbywa się odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika. Ciężar odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika spoczywa na faktorze, który przy tej formie faktoringu analizuje głównie sytuacją finansową dłużnika, jako zobowiązanego do zapłaty. W przypadku korzystania z tej formy faktoringu faktorant może posłużyć się ubezpieczeniem należności faktora lub skorzystać ze swojej polisy ubezpieczeniowej.

FAKTORING MIESZANY

Faktoring mieszany – to połączenie faktoringu niepełnego i pełnego. Na faktorancie spoczywa odpowiedzialność, a faktor przejmuje ryzyko odpowiedzialności dłużnika wyłącznie do pewnej kwoty. Rozwiązanie to jest rozłożeniem odpowiedzialności między faktoranta i faktora, gdzie część dłużników jest objętych regresem, a za pozostałych odpowiedzialność bierze faktor.