W ślad za informacją prasową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. podajemy bardzo ważną informację. Wielu naszych klientów dopytywało czy obecne wydarzenia na Ukrainie i wprowadzenie stanu wojennego będzie niosło za sobą konsekwencje w anulowaniu ochrony ubezpieczeniowej. Pamiętać należy jednak, że stan wojenny jest wyjątkowym zjawiskiem dla prowadzenia działalności biznesowej. Rząd Ukrainy na mocy specjalnych ustaw może w każdej chwili  np. zmienić profil działalności danej firmy lub przewłaszczyć jej mienie. Wierzymy, że sytuacja ustabilizuje się i nie dojdzie do nieoczekiwanych zdarzeń.

Ostatnie wydarzenia polityczne na Ukrainie, będące konsekwencją rosyjsko-ukraińskiej konfrontacji na Morzu Azowskim, nie wpływają na długofalowe podejście KUKE do kwestii ubezpieczania transakcji handlowych pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a ich kontrahentami na Ukrainie.

Od wielu lat, zarówno w okresie dynamicznego rozwoju Ukrainy, jak i w wielu trudnych dla tego kraju momentach, KUKE zapewnia bezpieczeństwo handlu oraz możliwość udzielania kredytów bankowych na projekty o charakterze inwestycyjnym. Naszą politykę oceny ryzyka nieustannie dopasowujemy do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Począwszy od masowych protestów społecznych na Majdanie na przełomie roku 2013 i 2014, stosujemy podwyższone wymogi w zakresie aktualności i jakości informacji, w tym finansowych, wykorzystywanych w procesie oceny i monitoringu ryzyka związanego z ubezpieczaniem należności od ukraińskich kontrahentów. Analizując doświadczenia własne, a także doświadczenia naszych Klientów, zwracamy także szczególną uwagę na morale płatnicze tamtejszych podmiotów gospodarczych. Takie podejście sprawdza się w praktyce, skutkując niską szkodowością i pozwala nam, pomimo ostatnich wydarzeń, postrzegać ubezpieczane przez nas należności polskich firm jako bezpieczne.

Choć z uwagą obserwujemy bieżący rozwój sytuacji na Ukrainie i nie wykluczamy stosownej korekty naszej polityki w przypadku znacznej eskalacji obecnego kryzysu, to na chwilę obecną nie widzimy również konieczności zmiany naszego podejścia do ubezpieczania transakcji eksportowych o charakterze inwestycyjnym, takich jak np. eksport maszyn, urządzeń, linii technologicznych, środków transportu czy usług budowlanych. Transakcje te są zwykle finansowane długoterminowymi kredytami bankowymi o okresie spłaty powyżej dwóch lat i obarczone większym ryzykiem niż tradycyjne ubezpieczenia należności handlowych. Od 2017 roku, nowa polityka ubezpieczeniowa wobec Ukrainy otworzyła szerzej możliwość wspierania eksportu polskich towarów i usług o charakterze inwestycyjnym do naszego wschodniego sąsiada, co automatycznie przełożyło się na ilość zawartych oraz aktualnie toczących się transakcji.

Zespół KUKE S.A.